นโยบาย QA คณะกรรมการ QA [ระบบประกันคุณภาพ แผนปฎิบัติราชการ แผนพัฒนาคุณภาพ รายละเอียด
 
ปรัชญา
ประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 
วิสัยทัศน์
สำนักงานประเมิน และประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้น
ใช้ระบบการประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยนครพนมชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจ

1.พัฒนาระบบและกลไกลการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใหเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ
ของงานประกันคุณภาพ
3.ผลักดันบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน
4. สร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลการประกันคุณภาพในระดับหน่วยงาน
ภาครัฐเอกชน ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 

1.เร่งรัดให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานทุกระดับมีระบบการส่งเสริมคุณภาพ (Quality Enhancement) และการควบคุมคุณภาพ (Quality control) โดยเน้นองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และทัดเทียมสากล
2. เร่งรัดให้มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานทุกระดับมีความพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก
3. เร่งรัดปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
4. บุคลากรและนักศึกษา มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา