ระบบบันทึกหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม
จันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา น.


ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 
 
 ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 

สำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 3 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 601
พัฒนาระบบโดย นายอภิชาติ จำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 405