หน่วยประกันคุณภาพ

:::: กิจกรรม QA ::::

1
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินโครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online (ระดับหลักสูตร) ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม. [ 2019-06-13..By : Admin]
2
วันที่ 8 มกราคม 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม [ 2019-01-08..By : admin]
3
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการให้ความรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับอาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมี ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรบรรยาย [ 2019-03-13..By : admin]
4
งานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 กลุ่มสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ 2019-04-05..By : admin]

Total 4 Record 1