หน่วยประกันคุณภาพ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2561

DownLoad

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

DownLoad

คู่มือการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗

DownLoad