ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
รองอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการความเสี่ยง

 


 

นายพิชัย ซ้ายประทุม
นักวิชาการศึกษา
E-mail : phichai.qa@gmail.com โทร. 09-5668-8914

 
นางสาวอภิรดี อุณาพรหม
นักวิชาการศึกษา
E-mail : moemae-jung@hotmail.com
โทร. 08-7219-9735
นางสาวอารีรัตน์ ชาญกัน
นักวิชาการศึกษา
E-mail : rockle555mm@hotmail.com
โทร 09-7302-4443
นางสาวพรทิพย์ ประวัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail : pair_sadlife@hotmail.com
โทร 09-8198-3556
นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : muggle.joiy2@gmail.com, sahhwsheed@gmail.com
โทร. 09-9976-1508