รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ กล่าวเปิดโครงการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐาน

ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ (วิทยากรหลัก)
บรรยายเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้เข้ารับการอบรมผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐาน โดยแบ่งเป็นกลุ่มศึกษาเอกสารหลักฐาน

ผู้เข้ารับการอบรมผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐาน
ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์ วิทยากรประจำกลุ่มให้คำแนะนำ
คณบดีวิทยาลัยพยาบาล เยาวลักษณ์ โพธิดารา ให้สัมภาษณ์แก่ผู้อบรม
อ.สมสมร เรืองบริบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ ให้สัมภาษณ์แก่ผู้อบรม
อ.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้สัมภาษณ์แก่ผู้อบรม
อ.สมเกียรติ สุทธรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้สัมภาษณ์แก่ผู้อบรม
อ.อภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้สัมภาษณ์แก่ผู้อบรม
ผศ.นุชรัตน์ มังคละคีรี ให้สัมภาษณ์แก่ผู้อบรม
ผู้เข้าอบรมสัมภาษณ์นักศึกษา
ผุ้เข้ารับการอบรม สัมภาษณ์ ตัวแทนอาจารย์
ผู้เข้าอบรม ดีเบสข้อมูลภายในกลุ่ม
ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการตรวจประเมินต่อผู้บริการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
วิทยากรรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าอบรม