เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ได้มาศึกษาดูงานประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมลงทะเบียนรับเอกสาร


อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์
กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.เกษตรฯ สกลนคร


ผศ.นุชรัตน์ มังคละคีรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ บรรยายสรุป
การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา

 

นางเยาวลักษณ์ โพธิดารา คณบดีวิทยาลับพยาบาล บรรยายสรุปการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล


รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม รับของที่ระลึกจาก ตัวแทน ม.เกษตรฯ สกลนคร


รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบของที่ระลึกให้ ตัวแทน ม.เกษตรฯ สกลนคร


Content 2