กล่าวต้อนรับวิทยากรและเปิดโครงการโดย รศ.สำรวจ อินแบน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม


ผู้บริหาร คณาจายร์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการกันถ้วนหน้า


ผศ.ดร.นิยม บุญพิคำ คณบดีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นครพนม ได้เสนอปัญหาในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา


อาจารย์สำเนียง ไข่มุกข์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคลากร ได้เสนอปัญหาในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา


นางเยาวลักษณ์ โพธิดารา คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
ได้เสนอปัญหาในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา


ท่าน ผศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำเสนอการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้บริหาร คณาจายร์และเจ้าหน้าที่ร่วมวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกัน

รศ.สำรวจ อินแบน มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร
รศ.สำรวจ อินแบน มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร
รศ.สำรวจ อินแบน มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร
รศ.สำรวจ อินแบน มอบของที่ระลึกแก่ทีมงานวิทยากร

รศ.สำรวจ อินแบน มอบของที่ระลึกแก่ทีมงานวิทยากร

รศ.สำรวจ อินแบน กล่าวขอบคุณวิทยากรและกล่าวปิดงาน


วิทยากร ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพร่วมกัน