รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่รับฟังผลการประเมิน


คณะกรรมการประเมินแจ้งผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่รับฟังผลการประเมิน


คณะกรรมการประเมินแจ้งผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้


คณะกรรมการประเมินแจ้งผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คณะกรรมการประเมินแจ้งผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้

คณะกรรมการประเมินแจ้งผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้