รศ.สำรวจ อินแบน รองอธิการบดี เป็นประธานผศ.มลฤดี ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงานลงทะเบียน


ผู้เข้ารับการอบรม


ผู้เข้ารับการอบรม


ผู้เข้ารับการอบรม


ผู้เข้ารับการอบรม
ท่าน ดร.คมศร รองผู้อำนวนการ สมศ. บรรยายเกี่ยวกับกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษา

บรรยากาศในการอบรม