ท่าน ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ วิทยากรแจ้งหัวข้อการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารหลักฐานกลุ่มงานบุคลากร ร่วมระดมสมองในการจัดทำ เอกสารเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ


กลุ่มงานวิชาการ ร่วมระดมสมองในการจัดทำ เอกสารเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบกลุ่มงานวิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมระดมสมองในการจัดทำ เอกสารเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ


กลุ่มงานแผน ร่วมระดมสมองในการจัดทำ เอกสารเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ


กลุ่มงานหลักสูตร ร่วมระดมสมองในการจัดทำ เอกสารเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานสภา ร่วมระดมสมองในการจัดทำ เอกสารเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ

แต่ละกลุ่มนำเสนอเอกสารที่ได้ระดับสมองจัดทำร่วมกัน พร้อมรับคำชี้แนะจากวิทยากร