หมายเหตุ : (ม.นครพนม) เป็นการอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น (สามารถประเมินได้ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น)

(สอศ.) เป็นการจัดอบรมโดยใช้หลักสูตรของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สามารถประเมินได้ทั่วไป)

(สกอ.) เป็นการจัดอบรมโดย สกอ. (สามารถประเมินได้ทั่วไป)