QA DOWNLOADS.....

 

::: ค่าเป้าหมาย

::: ระดับหลักสูตร
::: ระดับคณะ
::: ระดับมหาวิทยาลัย

::: ฟอร์ม มคอ. 7 (ปีการศึกษา 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2561)

::: มคอ. 7 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปริญญาตรี พ.ศ. 2548
::: มคอ. 7 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558
::: มคอ. 7 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาโท พ.ศ. 2548
::: มคอ. 7 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาโท พ.ศ. 2558

::: ติดตามผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)

::: [ระดับหลักสูตร]
::: [ระดับคณะ]
::: [ระดับมหาวิทยาลัย]

:::: เอกสารติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (รอบ 6 เดือน)

::: [ระดับหลักสูตร]
::: [ระดับคณะ]
::: [ระดับมหาวิทยาลัย]

::: เอกสารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรอ่าน

::: เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558
::: กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

::: เอกสารประกอบการอธิบายตัวบ่งชี้ระดับอาชีวศึกษา 27 มี.ค. 60 ณ ห้องราชพฤกษ์ (ท่านเริงจิตร มีลาภสม)

::: มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ ปวช. ปวส. พศ. 2559 หลักและแนวปฎิบัติ
::: เอกสารชุดที่ 1
::: เอกสารชุดที่ 2
::: แนวทางการเก็บข้อมูล

::: เอกสารประกอบการอบรม Mini_UKM# 15 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

::: นำเสนอ : การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ TQF
::: มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา
::: การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา
::: การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
::: สรุปผล การ ลปรร. กลุ่มหมวดวิชาเฉพาะ
::: สรุปผลการ ลปรร. กลุ่ม D1-D2
::: สรุปผลการ ลปรร. กลุ่ม A ปริญญาตรี หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

เอกสารประกอบการอบรม CHE QA วันที่ 23 กันยายน 2558

::: คู่มือการใช้งานระดับหลักสูตร
::: คู่มือสำหรับ เจ้าหน้าที่ประกัน (ผู้ประสานงาน QA)
::: คู่มือสำหรับคณะกรรมการตรวจประเมิน
::: คู่มือสำหรับเพิ่มอัตลักษณ์
::: คู่มือสำหรับ Admin คณะ
::: โครงสร้างระดับชั้นข้อมูล
::: การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบประกันคุณภาพกับข้อมูลสารสนเทศ
::: การประกันคุณภาพหลักสูตร (สุวิมล ว่องวาณิช)
ฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะDownloads ....

แบบสำรวจการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 Downloads ....

รายงานประจำปี 2556 งานประกันคุณภาพการศึกษา Download
สรุปผลการดำเนินงาน QA สัญจร Download
ดาวน์โหลดข้อมูลประกอบการสัมมนา MINI_UKM ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-29 พ.ย. 2557 ณ โรงแรมแมนดาริน เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
:::
การจัดการความรู้ "มือใหม่หัดขับ" โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร
:::
การจัดทำแผนกลยุทธ์สถาบันอุดมศึกษา & แผนพัฒนาอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร
:::
เครือข่ายการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษา โดย รองศาสตราจารย์กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
:::
เคล็ดวิชาการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างครบวงจร โดย รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา
:::
อุดมศึกษาในทศวรรษหน้า โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
:::
ถอดบทเรียนกลุ่มที่ 1 - แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
:::
ถอดบทเรียนกลุ่มที่ 2 - แนวปฏิบัติที่ดี การบริหารจัดการหลักสูตรอย่างครบวงจร
:::
ถอดบทเรียนกลุ่มที่ 3 - แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามแนวทาง TQF

เอกสาร Workshop โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2557" สามารถนำไปปรับใช้ตามข้อเสนอแนะ
สรุปกิจกรรม Workshop โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2557”

รายงานการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 Mini_UKM ครั้งที่ 9 รายงาน MIni_UKM#9

เอกสารประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ไบเทค บางนา เมื่อ 7-8 พ.ย. 56
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559-2563) อุดมศึกษ
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559-2563) อาชีวศึกษา

โครงการ QA สัญจร โครงการ + กำหนดการ

ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำ เอกสารหลักฐาน (อาชีวศึกษา) เอกสารประกอบการอบรม 29 ต.ค. 2556