QA DOWNLOADS.....

::: ฟอร์ม มคอ. 7 (2559)

::: แบบฟอร์ม มคอ.7 ปกศ.2559 ฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร

::: เอกสารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรอ่าน

::: เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558
::: กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

::: เอกสารประกอบการอธิบายตัวบ่งชี้ระดับอาชีวศึกษา 27 มี.ค. 60 ณ ห้องราชพฤกษ์ (ท่านเริงจิตร มีลาภสม)

::: มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ ปวช. ปวส. พศ. 2559 หลักและแนวปฎิบัติ
::: เอกสารชุดที่ 1
::: เอกสารชุดที่ 2
::: แนวทางการเก็บข้อมูล

::: เอกสารประกอบการอบรม Mini_UKM# 15 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

::: นำเสนอ : การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ TQF
::: มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา
::: การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา
::: การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
::: สรุปผล การ ลปรร. กลุ่มหมวดวิชาเฉพาะ
::: สรุปผลการ ลปรร. กลุ่ม D1-D2
::: สรุปผลการ ลปรร. กลุ่ม A ปริญญาตรี หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
 

เอกสารประกอบการอบรม CHE QA วันที่ 23 กันยายน 2558

- คู่มือการใช้งานระดับหลักสูตร
- คู่มือสำหรับ เจ้าหน้าที่ประกัน (ผู้ประสานงาน QA)
- คู่มือสำหรับคณะกรรมการตรวจประเมิน
- คู่มือสำหรับเพิ่มอัตลักษณ์
- คู่มือสำหรับ Admin คณะ
- โครงสร้างระดับชั้นข้อมูล
- การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบประกันคุณภาพกับข้อมูลสารสนเทศ
- การประกันคุณภาพหลักสูตร (สุวิมล ว่องวาณิช)
ฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะDownloads ....

แบบสำรวจการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 Downloads ....

รายงานประจำปี 2556 งานประกันคุณภาพการศึกษา Download
สรุปผลการดำเนินงาน QA สัญจร Download
ดาวน์โหลดข้อมูลประกอบการสัมมนา MINI_UKM ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-29 พ.ย. 2557 ณ โรงแรมแมนดาริน เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

เอกสาร Workshop โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2557" สามารถนำไปปรับใช้ตามข้อเสนอแนะ
สรุปกิจกรรม Workshop โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2557”

รายงานการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 Mini_UKM ครั้งที่ 9 รายงาน MIni_UKM#9

เอกสารประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ไบเทค บางนา เมื่อ 7-8 พ.ย. 56
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559-2563) อุดมศึกษ
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559-2563) อาชีวศึกษา

โครงการ QA สัญจร โครงการ + กำหนดการ

ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำ เอกสารหลักฐาน (อาชีวศึกษา) เอกสารประกอบการอบรม 29 ต.ค. 2556