แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ QA
   
รดับอาชีวศึกษา ระยะ 6,9 เดือน
ระดับคณะ/วิทยาลัย
 
ระดับอุดมศึกษา ระยะ 6,9 เดือน
ระดับหลักสูตร 48
ระดับหลักสูตร 58
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย

 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
  ระดับหลักสูตร
แบบฟอร์มเปล่า
ระดับอุดมศึกษา ระยะ 6,9 เดือน
ระดับมหาวิทยาลัย