เธชเธณเธ™เธฑเธเธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เนเธฅเธฐเธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™เธ„เธธเธ“เธ เธฒเธžเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธขเธ™เธ„เธฃเธžเธฃเธก
เมนูหลัก

:: หน้าแรก
:: ความเป็นมา
:: ระบบและกลไก
:: คณะกรรมการ QA
:: คู่มือ/เอกสาร
:: เอกสารประกันคุณภาพฯ
:: เอกสารประกอบการอบรม/โครงการ
:: รายงานการประเมินตนเอง
:: แบบฟอร์มต่าง ๆ
:: โครงการ/กิจกรรม
:: ลิงค์
:: เ็ว็บบอร์ดประกันคุณภาพฯ
:: Download

:: วิจัยประกันคุณภาพ
:: คณะทำงาน QA


รายงานการประเมินตนเอง
ผ่านระบบ CHE QA Online

:: ปีการศึกษา 2550-2552

:: ค่าตอบแทนผู้ประเมิน


ลิงค์ในหน่วยงานจำนวนผู้เข้าชม

 

-
Untitled Document

 

คู‹มือการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
(ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555
เรียนผู้ประสานงาน QA หรือผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
เนื่องจากทาง สอศ. ได้ปรับลดตัวบ่งชี้จาก 43 ตัวบ่งชี้
เหลือ 35 ตัวบ่งชี้ และทางมหาวิทยาลัย ให้ท่านศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน
ในระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ที่สมควรที่จะตัดออก
ไม่ดำเนินการประเมินในปีนี้ และทางงานประกันฯ จะจัด
ประชุมเพื่อขอความคิดเห็นต่อไป
     
 
Down Load Form SAR Archeewa
ฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ระดับอาชีวศึกษา
     
บันทึกภาคสนาม อาชีวศึกษา
เกณฑ์การประเมินตนเอง
ตามตัวบ้งชี้
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ.2554-2558)
ด้านการอาชีวศึกษา
ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.2554
     
q
q
q
     
คู่มือการประกันคุณภาพ สมศ.รอบ 3 ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554
สรุปการปรับแก้ข้อความในคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
วารสารที่ยอมรับ_รอบสาม_21มิ.ย.54
   
     
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2554(ฉบับปรับปรุงล่าสุด ณ กค. 50)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2554
q
q
q
   
หนังสือถอดบทเรียนนอกรอบ
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา (หน่วยงานสายสนับสนุนการเรียนการสอน)
แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2554
 
     
     
     
     
     

 

 

เธชเธณเธ™เธฑเธเธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เนเธฅเธฐเธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™เธ„เธธเธ“เธ เธฒเธžเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธขเธ™เธ„เธฃเธžเธฃเธก

สำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม
103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477 ต่อ 601 โทรสาร 0-4253-2478
E-Mail : npu.qaa@gmail.com