:::: ประกันคุณภาพ จัดการความรู้ ประเมินคุณภาพ ประสานงาน พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ::::
เธชเธณเธ™เธฑเธเธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เนเธฅเธฐเธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™เธ„เธธเธ“เธ เธฒเธžเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธขเธ™เธ„เธฃเธžเธฃเธก
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม จำกัด
 
เมนูหลัก

:: หน้าแรก
:: ความเป็นมา
:: ระบบและกลไก
:: คณะกรรมการ QA
:: คู่มือ/เอกสาร
:: เอกสารประกันคุณภาพฯ
:: เอกสารประกอบการอบรม/โครงการ
:: รายงานการประเมินตนเอง
:: แบบฟอร์มต่าง ๆ
:: โครงการ/กิจกรรม
:: ลิงค์
:: เ็ว็บบอร์ดประกันคุณภาพฯ
:: Download

:: วิจัยประกันคุณภาพ
:: คณะทำงาน QA


รายงานการประเมินตนเอง
ผ่านระบบ CHE QA Online

:: ปีการศึกษา 2550-2552

:: ค่าตอบแทนผู้ประเมิน


ลิงค์ในหน่วยงานจำนวนผู้เข้าชม

 

-
Untitled Document

 

 

 

Untitled Document

เข้าดูข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)

ปี 50-52
ปี 53
ปี 54

 


 
::::: ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document
ประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาครบวงจร Work Shop QA
โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น " 1 ช่วย 9"
         
เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอก ระดับอาชีวศึกษา โดย.ดร.คมศร  
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก (สำนักประเมินฯ)
กองกลาง
 
KM เติมเต็มงานประจำ
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยสำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงแฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในวันที่ 21 มิถุนายน 2554
คลากร มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ร่วมโครงการ mini_ukm # 7
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 17-19 มีนาคม 255
 
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยสำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดอบรม KM
มาเติมเต็มงานประจำ ณ จันทร์ส่องหล้า์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554
       
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยสำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในวันที่ 20-22 เมษายน 2554
 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ได้มาศึกษาดูงานประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
         

     

เอกสาร
  ::::: ข่าวจาก สมศ.  
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ : การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2557 วันที่ 8-10 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 
   
 

สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ...

 

Untitled Document
 
เธชเธณเธ™เธฑเธเธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เนเธฅเธฐเธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™เธ„เธธเธ“เธ เธฒเธžเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธขเธ™เธ„เธฃเธžเธฃเธก

สำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม
103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477 ต่อ 601 โทรสาร 0-4253-2478
E-Mail : npu.qaa@gmail.com