:::: ประกันคุณภาพ จัดการความรู้ ประเมินคุณภาพ ประสานงาน พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ::::
เธชเธณเธ™เธฑเธเธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เนเธฅเธฐเธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™เธ„เธธเธ“เธ เธฒเธžเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธขเธ™เธ„เธฃเธžเธฃเธก
เมนูหลัก

:: หน้าแรก
:: ความเป็นมา
:: ระบบและกลไก
:: คณะกรรมการ QA
:: คู่มือ/เอกสาร
:: เอกสารประกันคุณภาพฯ
:: เอกสารประกอบการอบรม/โครงการ
:: รายงานการประเมินตนเอง
:: แบบฟอร์มต่าง ๆ
:: โครงการ/กิจกรรม
:: ลิงค์
:: เ็ว็บบอร์ดประกันคุณภาพฯ
:: Download

:: วิจัยประกันคุณภาพ
:: คณะทำงาน QA


รายงานการประเมินตนเอง
ผ่านระบบ CHE QA Online

:: ปีการศึกษา 2550-2552

:: ค่าตอบแทนผู้ประเมิน


ลิงค์ในหน่วยงานจำนวนผู้เข้าชม

 

-
   
Untitled Document
ปีการศึกษา 2558
  ระดับอุดมศึกษา
   
  ระดับอาชีวศึกษา
   
  ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
   
   
ปีการศึกษา 2554
  อุดมศึกษา
  :::::::::: รายงานผลการประเมิน ปี 2554
  :::::::::: รายงานผลการประเมิน ปี 2553
  :::::::::: รายงานผลการประเมิน ปี 2552
   
  อาชีวศึกษา
  :::::::::: รายงานผลการประเมิน ปี 2554
  :::::::::: รายงานผลการประเมิน ปี 2553
  :::::::::: รายงานผลการประเมิน ปี 2552
   
ปีการศึกษา 2553
 

อุดมศึกษา

  :::: มหาวิทยาลัย
::::::::::: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
::::::::::: คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
::::::::::: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
::::::::::: วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
::::::::::: วิทยาลัยเทคนิค นครพนม
::::::::::: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นครพนม
  อาชีวศึกษา
  :::: มหาวิทยาลัย
::::::::::: วิทยาลัยเทคนิค นครพนม
::::::::::: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นครพนม
::::::::::: วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า
::::::::::: วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
::::::::::: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
   
ปีการศึกษา 2552
   
  อุดมศึกษา
  :::: มหาวิทยาลัย
::::::::::: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
::::::::::: คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
::::::::::: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
::::::::::: วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
::::::::::: วิทยาลัยเทคนิค นครพนม
::::::::::: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นครพนม
  อาชีวศึกษา
  :::: มหาวิทยาลัย
::::::::::: วิทยาลัยเทคนิค นครพนม
::::::::::: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นครพนม
::::::::::: วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า
::::::::::: วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
  หน่วยงาน
  :::: สำนักงานอธิการบดี
::::::::::: กองกลาง
::::::::::: กองนโยบายและแผน
::::::::::: กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
::::::::::: กองพัฒนานักศึกษา
::::::::::: ำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
::::::::::: สถาบันวิจัยและพัฒนา
::::::::::: สำนักวิทยบริการ
::::::::::: สถาบันภาษา
::::::::::: สำนักบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2551
   
  อุดมศึกษา
  :::: มหาวิทยาลัย
::::::::::: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
::::::::::: คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
::::::::::: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
::::::::::: วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
::::::::::: วิทยาลัยเทคนิค นครพนม
::::::::::: ิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นครพนม
  อาชีวศึกษา
 

:::: มหาวิทยาลัย
::::::::::: วิทยาลัยเทคนิค นครพนม
::::::::::: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นครพนม
::::::::::: วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า
::::::::::: วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม

  หน่วยงาน
  :::: สำนักงานอธิการบดี
::::::::::: กองกลาง
::::::::::: กองนโยบายและแผน
::::::::::: กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
::::::::::: กองพัฒนานักศึกษา
::::::::::: สำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
::::::::::: สถาบันวิจัยและพัฒนา
::::::::::: สำนักวิทยบริการ
::::::::::: สถาบันภาษา
::::::::::: สำนักบัณฑิตศึกษา
 
Untitled Document

เข้าดูข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)

ปี 50-52
ปี 53
ปี 54

 


 
::::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :::: ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา
Untitled Document
ประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาครบวงจร Work Shop QA
โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น " 1 ช่วย 9"
         
เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอก ระดับอาชีวศึกษา โดย.ดร.คมศร  
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก (สำนักประเมินฯ)
กองกลาง
 
KM เติมเต็มงานประจำ
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยสำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงแฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในวันที่ 21 มิถุนายน 2554
คลากร มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ร่วมโครงการ mini_ukm # 7
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 17-19 มีนาคม 255
 
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยสำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดอบรม KM
มาเติมเต็มงานประจำ ณ จันทร์ส่องหล้า์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554
       
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยสำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในวันที่ 20-22 เมษายน 2554
 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ได้มาศึกษาดูงานประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
         

     
 
Untitled Document
 
 
เธชเธณเธ™เธฑเธเธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เนเธฅเธฐเธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™เธ„เธธเธ“เธ เธฒเธžเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธขเธ™เธ„เธฃเธžเธฃเธก

สำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม
103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477 ต่อ 601 โทรสาร 0-4253-2478
E-Mail : npu.qaa@gmail.com