ปีการศึกษา 2558
  ระดับอุดมศึกษา
   
  ระดับอาชีวศึกษา
   
  ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
   
   
ปีการศึกษา 2554
  อุดมศึกษา
  :::::::::: รายงานผลการประเมิน ปี 2554
  :::::::::: รายงานผลการประเมิน ปี 2553
  :::::::::: รายงานผลการประเมิน ปี 2552
   
  อาชีวศึกษา
  :::::::::: รายงานผลการประเมิน ปี 2554
  :::::::::: รายงานผลการประเมิน ปี 2553
  :::::::::: รายงานผลการประเมิน ปี 2552
   
ปีการศึกษา 2553
 

อุดมศึกษา

  :::: มหาวิทยาลัย
::::::::::: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
::::::::::: คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
::::::::::: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
::::::::::: วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
::::::::::: วิทยาลัยเทคนิค นครพนม
::::::::::: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นครพนม
  อาชีวศึกษา
  :::: มหาวิทยาลัย
::::::::::: วิทยาลัยเทคนิค นครพนม
::::::::::: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นครพนม
::::::::::: วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า
::::::::::: วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
::::::::::: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
   
ปีการศึกษา 2552
   
  อุดมศึกษา
  :::: มหาวิทยาลัย
::::::::::: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
::::::::::: คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
::::::::::: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
::::::::::: วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
::::::::::: วิทยาลัยเทคนิค นครพนม
::::::::::: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นครพนม
  อาชีวศึกษา
  :::: มหาวิทยาลัย
::::::::::: วิทยาลัยเทคนิค นครพนม
::::::::::: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นครพนม
::::::::::: วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า
::::::::::: วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
  หน่วยงาน
  :::: สำนักงานอธิการบดี
::::::::::: กองกลาง
::::::::::: กองนโยบายและแผน
::::::::::: กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
::::::::::: กองพัฒนานักศึกษา
::::::::::: ำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
::::::::::: สถาบันวิจัยและพัฒนา
::::::::::: สำนักวิทยบริการ
::::::::::: สถาบันภาษา
::::::::::: สำนักบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2551
   
  อุดมศึกษา
  :::: มหาวิทยาลัย
::::::::::: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
::::::::::: คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
::::::::::: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
::::::::::: วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
::::::::::: วิทยาลัยเทคนิค นครพนม
::::::::::: ิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นครพนม
  อาชีวศึกษา
 

:::: มหาวิทยาลัย
::::::::::: วิทยาลัยเทคนิค นครพนม
::::::::::: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นครพนม
::::::::::: วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า
::::::::::: วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม

  หน่วยงาน
  :::: สำนักงานอธิการบดี
::::::::::: กองกลาง
::::::::::: กองนโยบายและแผน
::::::::::: กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
::::::::::: กองพัฒนานักศึกษา
::::::::::: สำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
::::::::::: สถาบันวิจัยและพัฒนา
::::::::::: สำนักวิทยบริการ
::::::::::: สถาบันภาษา
::::::::::: สำนักบัณฑิตศึกษา