วิจัยประกันคุณภาพ

 

 การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

 

 การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม.

 

 การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
  มหาวิทยาลัยนครพนม

ต้องการเล่มฉบับสมบูรณ์ติดต่อ สำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ม.นครพนม