:::: ประกันคุณภาพ จัดการความรู้ ประเมินคุณภาพ ประสานงาน พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ::::
เธชเธณเธ™เธฑเธเธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เนเธฅเธฐเธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™เธ„เธธเธ“เธ เธฒเธžเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธขเธ™เธ„เธฃเธžเธฃเธก
เมนูหลัก

:: หน้าแรก
:: ความเป็นมา
:: ระบบและกลไก
:: คณะกรรมการ QA
:: คู่มือ/เอกสาร
:: เอกสารประกันคุณภาพฯ
:: เอกสารประกอบการอบรม/โครงการ
:: รายงานการประเมินตนเอง
:: แบบฟอร์มต่าง ๆ
:: โครงการ/กิจกรรม
:: ลิงค์
:: เ็ว็บบอร์ดประกันคุณภาพฯ
:: Download

:: วิจัยประกันคุณภาพ
:: คณะทำงาน QA


รายงานการประเมินตนเอง
ผ่านระบบ CHE QA Online

:: ปีการศึกษา 2550-2552

:: ค่าตอบแทนผู้ประเมิน


ลิงค์ในหน่วยงานจำนวนผู้เข้าชม

 

-
### QA TEAM ###
 

 

 ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
รองอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการความเสี่ยง

 


 

นายพิชัย ซ้ายประทุม
นักวิชาการศึกษา
E-mail : phichai.qa@gmail.com โทร. 09-5668-8914

 
นางสาวอภิรดี อุณาพรหม
นักวิชาการศึกษา
E-mail : moemae-jung@hotmail.com
โทร. 08-7219-9735
นางสาวอารีรัตน์ ชาญกัน
นักวิชาการศึกษา
E-mail : rockle555mm@hotmail.com
โทร 09-7302-4443
นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : muggle.joiy2@gmail.com, sahhwsheed@gmail.com
โทร. 09-9976-1508
นางสาวพรทิพย์ ประวัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail : pair_sadlife@hotmail.com
โทร 09-8198-3556

 

ภารกิจของสำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา

๑) งานมาตรฐานการศึกษา
๑.๑ ให้คำแนะนำ และประสานงานกับทุกคณะ จัดทำมาตรฐานสาขาวิชาทุกสาขาวิชา
๑.๒ ส่งเสริมให้กลุ่มสาขาวิชาได้รับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพ
๑.๓ ควบคุม และประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานกลุ่มสาขาวิชา และมาตรฐานสาขาวิชา
๑.๔ จัดประชุม สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานสาขาวิชา
๑.๕ ประสานงานกับคณะให้ควบคุมมาตรฐานผู้เรียนทุกระดับ
๑.๖ เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับกลุ่มสาขาวิชา และสาขาวิชาโดย สมศ.
๑.๗ สร้างมาตรฐานการทำงานในสำนักงาน และหน่วยงานย่อยทุกหน่วย สนับสนุนให้หัวหน้าหน่วยงานติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

๒) งานประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพทางการศึกษาสำหรับหน่วยงานด้านการสอน
๒.๑ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๒.๒ จัดวาง และพัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพภายในทุกระดับ
๒.๓ จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาส่งให้ทุกหน่วยงาน และเผยแพร่สู่สาธารณชน
๒.๔ จัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปีทุกปี ส่งหน่วยงานต้นสังกัด (สกอ.) และเผยแพร่สู่สาธารณชน
๒.๕ ตรวจ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกหน่วยงาน
๒.๖ พัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
๒.๗ ให้คำแนะนำด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับทุกหน่วยงาน
๒.๘ ประสานงานกับทุกหน่วยงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๙รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ SAR ของมหาวิทยาลัยฯ
๒.๑๐กระตุ้นให้ทุกหน่วยงานนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คุณภาพการศึกษาภายนอก
มาใช้พัฒนางานหลังการตรวจ และประเมินโดยใช้กระบวนการ PDCA
๒.๑๑ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน และภายนอก สถานศึกษา
๒.๑๒เป็นเครือข่ายการประกันการศึกษากับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยของรัฐ
๒.๑๓ ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพทั้งใน และนอกประเทศ เพื่อนำองค์ความรู้พัฒนาการศึกษา
ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นทุกปี
๒.๑๔ประสานงานกับกองบริหารงานนักศึกษาเพื่อเผยแพร่งานประกันคุณภาพการศึกษาให้ทุกคนรับรู้
และให้ความร่วมมือประกันคุณภาพตัวเอง
๒.๑๕ เตรียมการรับประเมินภายนอกจาก สมศ.
๒.๑๖ จัดประชุมผู้บริหารทุกระดับเพื่อทำแผนพัฒนาคุณภาพ ตามที่ผู้ประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอก ให้คำแนะนำ
๒.๑๘ นำแผนพัฒนาคุณภาพ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

๓) งานประเมินคุณภาพ
๓.๑ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก
๓.๒ร่วมงานกับหน่วยงานนอกเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๓.๓นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอกมาปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัย

แนวทางการบริหารจัดการ
การดำเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามนโยบายดังกล่าว มีการกำหนดแนวทาง
การบริหารจัดการออกเป็น ๒ ระดับคือ
๑ ส่วนกลาง มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ได้แก่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ทำหน้าที่วางนโยบาย และกำหนดแผนพัฒนา
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการกำกับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกแห่งพิจารณา
ตรวจสอบผลการประกันคุณภาพการศึกษา และให้การรับรองคุณภาพการศึกษา
๒ มหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยประกอบด้วย
๓สภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่กำกับดูแลให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบของมหาวิทยาลัย
ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยกำหนด พัฒนามาตรฐานวิชาการ และควบคุมดูแลมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
๔ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย มีหน้าที่พัฒนาคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ
กำกับมาตรฐานหน่วยงานภายใน ประเมินคุณภาพ พิจารณาประกันคุณภาพและเสนอขอรับการรับรองมาตรฐาน
๒.๕.๕ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย มีหน้าที่วางระบบกลไกประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน กำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
๒.๕.๖ คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับคณะ/วิทยาลัย/ศูนย์/สำนัก/กลุ่มสาขาวิชา
ที่มีหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบาย และกรอบการดำเนินงานที่กำหนดขึ้น โดยคณะกรรมการดำเนิน
งานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดทำรายงานการประเมินตนเอง และเตรียมความพร้อม
สำหรับรับการประเมิน โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในทำหน้าที่ประเมินการดำเนินงานตามมาตรฐาน
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ซึ่งการดำเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา

แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
๑ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย จัดตั้งระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและคณะหรือเทียบเท่าส่วนในระดับสาขา
วิชาหรือเทียบเท่าให้มีคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และกำหนดนโยบายอย่างชัดเจน
๒ เร่งรัดและสนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัย จัดทำเอกสารและคู่มือต่างๆ เพื่อการประกันคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ ได้แก่ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการประเมินตนเอง มาตรฐานกลุ่มสาขางานวิชา
คู่มือการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา คู่มือการปฏิบัติงานวิจัย คู่มือการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอน
คู่มือการรับบริการและการให้บริการของหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน
๓พัฒนาบุคลากรด้านการประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในหน่วยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัย
๔ จัดทำงบประมาณและพัฒนาบุคลากรแก่หน่วยงานทุกระดับในมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
๕ จัดให้มีการเขียนรายงานประเมินตนเอง และมีการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน คณะ/วิทยาลัย
เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากองค์กรภายนอก
๖ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยการประเมินคุณภาพ
ภายในระหว่างมหาวิทยาลัย
๗สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน ทุกระดับของมหาวิทยาลัย มีฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
นำข้อมูลมาพัฒนางานตามภารกิจของหน่วยงานตลอดจนเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

สำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนมมีหน้าที่ดังนี้

มหาวิทยาลัยมีหน้าที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและดำเนินการตามภารกิจ ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย
การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ และให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษามีรายละเอียดดังนี้
๑. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (ตั้งแต่ระดับกลุ่มวิชา คณะวิชา และสถาบันโดยรวม)
๒. ดำเนินการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ที่สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดได้พัฒนาขึ้น
๓. จัดทำรายงานประจำปีซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
๔. ให้ข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน และเตรียมความพร้อมอื่นๆ เพื่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายนอก
๕. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สมศ. และหน่วยงานต้นสังกัด

 

 

 
Untitled Document

เข้าดูข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)

ปี 50-52
ปี 53
ปี 54

 


   
Untitled Document

 

 

 

 
 
::::: ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document
ประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาครบวงจร Work Shop QA
โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น " 1 ช่วย 9"
         
เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอก ระดับอาชีวศึกษา โดย.ดร.คมศร  
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก (สำนักประเมินฯ)
กองกลาง
 
KM เติมเต็มงานประจำ
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยสำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงแฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในวันที่ 21 มิถุนายน 2554
คลากร มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ร่วมโครงการ mini_ukm # 7
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 17-19 มีนาคม 255
 
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยสำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดอบรม KM
มาเติมเต็มงานประจำ ณ จันทร์ส่องหล้า์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554
       
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยสำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในวันที่ 20-22 เมษายน 2554
 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ได้มาศึกษาดูงานประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
         

     

เอกสาร
  ::::: ข่าวจาก สมศ.  
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ : การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2557 วันที่ 8-10 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 
   
 

สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ...

 

Untitled Document
 
เธชเธณเธ™เธฑเธเธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เนเธฅเธฐเธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™เธ„เธธเธ“เธ เธฒเธžเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธขเธ™เธ„เธฃเธžเธฃเธก

สำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม
103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477 ต่อ 601 โทรสาร 0-4253-2478
E-Mail : npu.qaa@gmail.com