วีดีโอ อบรมการเขียน มคอ.7 โดย.ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร

ภาคเช้า
ภาคบ่าย

วีดีโอ อธิบายตัวบ่งชี้ระดับอาชีวศึกษา โดย..อ.เริงจิตต์ มีลาภสม

อธิบายตัวบ่งชี้อาชีวศึกษา ตอนที่ 1
 อธิบายตัวบ่งชี้อาชีวศึกษา ตอนที่ 2 
อธิบายตัวบ่งชี้อาชีวศึกษา ตอนที่ 3
อธิบายตัวบ่งชี้อาชีวศึกษา ตอนที่ 4 
อธิบายตัวบ่งชี้อาชีวศึกษา ตอนที่ 5
อธิบายตัวบ่งชี้อาชีวศึกษา ตอนที่ 6
อธิบายตัวบ่งชี้อาชีวศึกษา ตอนที่ 7
 อธิบายตัวบ่งชี้อาชีวศึกษา ตอนที่ 8
อธิบายตัวบ่งชี้อาชีวศึกษา ตอนที่ 9
อธิบายตัวบ่งชี้อาชีวศึกษา ตอนที่ 10
อธิบายตัวบ่งชี้อาชีวศึกษา ตอนที่ 11
อธิบายตัวบ่งชี้อาชีวศึกษา ตอนที่ 12
อธิบายตัวบ่งชี้อาชีวศึกษา ตอนที่ 13
อธิบายตัวบ่งชี้อาชีวศึกษา ตอนที่ 14
อธิบายตัวบ่งชี้อาชีวศึกษา ตอนที่ 15
อธิบายตัวบ่งชี้อาชีวศึกษา ตอนที่ 16
อธิบายตัวบ่งชี้อาชีวศึกษา ตอนที่ 17
อธิบายตัวบ่งชี้อาชีวศึกษา ตอนที่ 18