เมนูหลัก

:: หน้าแรก
:: ความเป็นมา
:: ระบบและกลไก
:: คณะกรรมการ QA
:: คู่มือ/เอกสาร
:: เอกสารประกันคุณภาพฯ
:: เอกสารประกอบการอบรม/โครงการ
:: รายงานการประเมินตนเอง
:: แบบฟอร์มต่าง ๆ
:: โครงการ/กิจกรรม
:: ลิงค์
:: เ็ว็บบอร์ดประกันคุณภาพฯ
:: Download

:: วิจัยประกันคุณภาพ
:: คณะทำงาน QA


รายงานการประเมินตนเอง
ผ่านระบบ CHE QA Online

:: ปีการศึกษา 2550-2552

:: ค่าตอบแทนผู้ประเมิน


ลิงค์ในหน่วยงานจำนวนผู้เข้าชม

 

-
 
ปรัชญา
ประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
วิสัยทัศน์
สำนักงานประเมิน และประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้น
ใช้ระบบการประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยนครพนมชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจ

1.พัฒนาระบบและกลไกลการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใหเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ
ของงานประกันคุณภาพ
3.ผลักดันบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน
4. สร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลการประกันคุณภาพในระดับหน่วยงาน
ภาครัฐเอกชน ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 

1.. เร่งรัดให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานทุกระดับมีระบบการส่งเสริมคุณภาพ    (Quality Enhancement) และการควบคุมคุณภาพ (Quality control) โดยเน้นองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และทัดเทียมสากล
2.. เร่งรัดให้มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานทุกระดับมีความพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก
3.. เร่งรัดปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
4. บุคลากรและนักศึกษา มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา

 

เธชเธณเธ™เธฑเธเธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เนเธฅเธฐเธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™เธ„เธธเธ“เธ เธฒเธžเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธขเธ™เธ„เธฃเธžเธฃเธก

สำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม
103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477 ต่อ 601 โทรสาร 0-4253-2478
E-Mail : npu.qaa@gmail.com