คณะกรรมการ (QA)

  • คณะกรรมการจัดทำคู่มือประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2567 (NPU-QA)
  • คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม
Scroll to Top