ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ
Asst.Prof.Dr.Runglawon Eamkusolkit
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษและทรัพย์สิน
Phone : 0 4253 2477-8 ต่อ 212
Email : runglawon@npu.ac.th

นายพิชัย ซ้ายประทุม
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
E-mail : phichai.qa@gmail.com
โทร. 06-5238-7404

นางสาวอภิรดี อุณาพรหม
นักวิชาการศึกษา
E-mail : moemae-jung@hotmail.com
โทร. 08-7219-9735

นางสาวอารีรัตน์ ชาญกัน
นักวิชาการศึกษา
E-mail : rockle555mm@hotmail.com
โทร 09-7302-4443

นางสาวพรทิพย์ ประวัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail : pair_sadlife@hotmail.com
โทร 09-8198-3556

นางสาวพิไลวรรณ กุมภิโร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : pilaivan.k@npu.ac.th
โทร. 09-2664-1505

Scroll to Top