ปรัชญา

     ประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

     แผนกประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นใช้ระบบการประกันคุณภาพ เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยนครพนมชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

 1. พัฒนาระบบและกลไกลการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใหเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของงานประกันคุณภาพ
 3. ผลักดันบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน
 4. สร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลการประกันคุณภาพในระดับหน่วยงานภาครัฐเอกชน ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

 1. ให้โรงเรียน/ คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน/ สำนัก/ สถาบัน/ สำนักงาน มีการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
  ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและหรือนานาชาติ
 2. ส่งเสริมคณาจารย์ บุคลากรทุกระดับ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
 3. พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ บุคลากรทุกระดับ นักเรียนและนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 4. มีการกำกับ ติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ระดับหลักสูตร (ระดับอุดมศึกษา) ระดับคณะ/ วิทยาลัย และระดับสถาบัน รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ
 5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
 6. ให้มีการกำหนด KPI การประกันคุณภาพการศึกษาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี/ ผู้อำนวยการ และผู้บริหารทุกหน่วยงาน
 7. มีการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
Scroll to Top