ปรัชญา

ประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

สำนักงานประเมิน และประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นใช้ระบบการประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือ                                                                ในการพัฒนางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยนครพนมชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบและกลไกลการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใหเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของงานประกันคุณภาพ
3. ผลักดันบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน
4. สร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลการประกันคุณภาพในระดับหน่วยงานภาครัฐเอกชน ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

1. เร่งรัดให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานทุกระดับมีระบบการส่งเสริมคุณภาพ (Quality Enhancement) และการควบคุมคุณภาพ (Quality control) โดยเน้นองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และทัดเทียมสากล
2. เร่งรัดให้มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานทุกระดับมีความพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก
3. เร่งรัดปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
4. บุคลากรและนักศึกษา มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา

Scroll to Top