ประกันคุณภาพภายใน (IQA)

 กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565
 ประกาศ กมอ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา
 ประกาศ กมอ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ป.ตรี
 ประกาศ กมอ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิต
 ประกาศ กมอ รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ 2565
 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพภายนอก (EQA)

จำนวนผู้เข้าชม : 30
Scroll to Top