การสมัครสมาชิก QA ของเรา ท่านสามารถ Download หรือเห็น ข้อมูลที่ไม่สามารถเผยแพร่ต่อภายนอกได้ เช่น สามารถ Download ข้อมูลที่เป็นไฟล์ Word Excel และอื่น ๆ ที่นำไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ เป็นต้น ซึ่งทาง QA จะสงวนไวิเฉพาะผู้ประสานงาน QA ภายในมหาวิทยาลัยนครพนมเท่านั้น

 

จำนวนผู้เข้าชม : 8
Scroll to Top