ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
————————————-

       เพื่อให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นไปตามระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน กําหนดแนวทางการปฏิบัติ ในการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยนครพนม ให้มีการดําเนินงานที่มีคุณภาพตาม กฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ประกาศคณะกรรมการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2566 และตัวชี้วัดคุณลักษณะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น ของสํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนมพ.ศ. 2548 มติคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ในการประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในการประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566 จึงออกประกาศนโยบาย

การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนําไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
      3.1 ให้โรงเรียน/ คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน/ สำนัก/ สถาบัน/ สำนักงาน มีการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและหรือนานาชาติ
      3.2 ส่งเสริมคณาจารย์ บุคลากรทุกระดับ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
      3.3 พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ บุคลากรทุกระดับ นักเรียนและนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
      3.4 มีการกำกับ ติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ระดับหลักสูตร (ระดับอุดมศึกษา) ระดับคณะ/ วิทยาลัย และระดับสถาบัน รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ
      3.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
      3.6 ให้มีการกำหนด KPI การประกันคุณภาพการศึกษาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี/ ผู้อำนวยการ และผู้บริหารทุกหน่วยงาน
      3.7 มีการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                      ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

Scroll to Top