.. หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา .......
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินโครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online (ระดับหลักสูตร) ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม.

รายละเอียด

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มขีดความสามารถทักษะด้านการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

งานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 กลุ่มสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด