กิจกรรม

Home ปี 2567 ม.นครพนม จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม (ครั้งที่ 1/2567) วันที่ 14 มีนาคม 2567 ม.นครพนม ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1/2567) วันที่ 11 มีนาคม 2567 ม.นครพนม จัดโครงการการทบทวนตัวบ่งชี้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) วันที่ 1 มีนาคม 2567 ม.นครพนม ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและยกระดับสถาบัน (QS World University Rankings) วันที่ 23 มกราคม 2567 ม.นครพนม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านแปลภาษา (QS World University Rankings) วันที่ 22 มกราคม 2567 ม.นครพนม ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา […]

กิจกรรม Read More »