กิจกรรม

Home ปี 2567 ม.นครพนม จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และศูนย์ประสานงาน สมศ. วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ประกันคุณภาพการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานประกันฯ วิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ วันที่ 19 เมษายน 2567 ม.นครพนม จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม (ครั้งที่ 1/2567) วันที่ 14 มีนาคม 2567 ม.นครพนม ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1/2567) วันที่ 11 มีนาคม 2567 ม.นครพนม จัดโครงการการทบทวนตัวบ่งชี้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) วันที่ 1 มีนาคม 2567 ม.นครพนม ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและยกระดับสถาบัน (QS World University […]

กิจกรรม Read More »